Vào thẳng nội dung

Yêu cầu cấu hình

Với phiên bản PC:

Tối thiểu

 • OS: Dùng hệ điều hành 64-bit. Với Windows, bạn phải có Windows 7 hoặc cao hơn.
 • CPU: Bất cứ CPU 64-bit nào sản xuất từ 2007, bắt đầu với Core 2 Duo E4300
 • Bộ nhớ: Ít nhất là 2GB RAM
 • Card đồ họa: Bất cứ GPU nào tương thích với OpenGL 3.1 hoặc cao hơn

Đề nghị

 • OS: Dùng hệ điều hành 64-bit. Với Windows, bạn nên dùng Windows 10
 • CPU: Bất cứ CPU của Intel hoặc AMD nào có 4 cores hoặc nhiều hơn
 • Bộ nhớ: 4GB RAM hoặc nhiều hơn
 • Card đồ họa: Bất cứ GPU nào tương thích với OpenGL 3.3 hoặc cao hơn

Với phiên bản Android:

Tối thiểu

 • OS: Android 5.0 32-bit
 • CPU: Bất cứ CPU ARMv7 nào hoặc cao hơn. ARMv6 và thấp hơn không được hỗ trợ!
 • Bộ nhớ: Ít nhất là 2GB RAM
 • Card đồ họa: Bất cứ GPU nào tương thích với OpenGL ES 3.0

Đề nghị

 • OS: Android 7.0 64-bit (32-bit có thể sẽ có độ tương thích ít hơn)
 • CPU: An ARMv8 CPU
 • Bộ nhớ: 4GB RAM hoặc nhiều hơn
 • Card đồ họa: Bất cứ GPU nào tương thích với OpenGL ES 3.0